Návštěvní řád

návštěvní řád centra experimentálního divadla, p.o. (dále jen ced)

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto Návštěvním řádem CED. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 2. Návštěvním řádem CED nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka CED z obecně závazných právních přepisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů personálu CED.
 3. Divák pobývá v CED na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. CED odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku, způsobené úmyslným nebo nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 4. Divák je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku CED či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil představení či neobtěžoval jiné diváky. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
 5. V zájmu dodržování ustanovení Návštěvního řádu CED je divák povinen uposlechnout pokynů personálu CED, který dohlíží na bezproblémový provoz představení. V případě porušení Návštěvního řádu CED může být divák vyzván k opuštění prostoru CED.
 6. Personál CED je oprávněn do CED nevpustit nebo vyvést:
  • osobu důvodně podezřelou z opilosti či požití omamných látek a jiných psychotropních látek, nebo osobu ohrožující bezpečnost v prostorách CED;
  • osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod.;
  • osobu s vlastním občerstvením ke konzumaci během představení - v CED jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávky - je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let;
  • osobu, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů nebo přestupků uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění – taková osoba bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR.
 7. Personál CED je oprávněn rovněž nevpustit osobu s platnou vstupenkou do hlediště CED po zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení a v zájmu zamezení rušení diváků. Je na uvážení personálu, zda a kam bude pozdě příchozí divák usazen.
 8. Návštěvníkům je zakázáno rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní diváky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním divákům návštěvu divadla. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z budovy CED bez náhrady vstupného.
 9. Na požádání personálu CED je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor CED a v případě neuposlechnutí bude vyveden.
 10. Zakoupená vstupenka platí výhradně v uvedený den a hodinu na uvedené představení. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm.j), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. Plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení) je poskytováno v přesně stanoveném, časově omezeném, tedy unikátním termínu. Výjimkou jsou překážky způsobené ze strany CED – zrušení či změna uváděného titulu. Změna programu je vyhrazena.
 11. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje pouze k jednomu vstupu do CED. Padělání vstupenky je trestné.
 12. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do CED. Každý divák uplatňující slevu na vstupné (student, senior, ZTP, příp. další) je povinen na vyzvání personálu CED předložit doklad, na jehož základě slevu uplatňuje.
 13. Divákovi se doporučuje odložit svrchní oděv v šatně CED, např. kabát a příruční či neskladné zavazadlo. Šatny v budovách CED jsou zdarma. V případě ztráty šatnového žetonu je divák povinen uhradit poplatek ve výši 50,-Kč.
 14. Věci uložené v šatně, k nimž se divák nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení představení.
 15. Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení představení budou uloženy v prostorách pokladen CED.

zajištění bezpečného pohybu a pobytu osob

 1. Divákům je vymezen vstup do hledištní části budovy určené pro veřejnost; v hledišti je zakázáno vstupovat na jeviště (pódium), do technických prostorů a zázemí divadla. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka CED, popřípadě návštěva prostor v rámci představení.
 2. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu CED nosit a používat jakékoli zbraně, včetně jakýchkoli jejich replik, a dále bezpilotní letadla.
 3. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo zařízeních CED závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit personálu CED.
 4. V celém objektu CED je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou schváleného efektu, který je součástí inscenace.
 5. V případě vzniku požáru je každý povinen zachovat klid a postupovat dle pokynů personálu CED.
 6. V případě evakuace objektu CED je každá osoba pobývající v té chvíli v objektu CED povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky CED, personálu CED a dalších pověřených osob řídících evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu po určených trasách, vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
 7. V případě vzniku úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom personál CED. Lékárnička první pomoci je dostupná u personálu CED.

ochrana majetku, odpovědnost za škody

 1. Pro ochranu návštěvníků a objektu jsou vybrané prostory vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
 2. Povinností diváka je odevzdat předměty nalezené v divadle personálu CED.
 3. Během představení platí zákaz fotografování, pořizování jakýchkoli audio či video záznamů a používání mobilních telefonů. Dále je zakázáno neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga CED.
 4. Divák je povinen dodržovat v CED zákaz propagace politických hnutí a spolků.
 5. Upozorňujeme, že CED neodpovídá za škodu způsobenou v přímé vazbě na činnost jiného pořadatele či hosta, ani za předpokladu, že zajišťuje hledištní služby. CED v takovém případě odpovídá pouze za škodu způsobenou v přímé vazbě na technický stav a zabezpečení svých prostor.
 6. CED neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem dalších přítomných osob vedle personálu CED.
 7. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle platné legislativy. Divák je povinen uhradit veškeré škody, které byly jeho vinou způsobeny divadlu.
 8. CED si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto Návštěvního řádu CED.

Děkujeme divákům za přízeň, za pochopení a respektování Návštěvního řádu CED.